Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de heer drs. P.J.M. Zuijdgeest, handelend onder de naam Bureau Zuijdgeest Beter Schrijven, gevestigd en kantoorhoudend in Soest, Prins Hendriklaan 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 272.28.835. Deze handelsvoorwaarden zijn bij deze kamer gedeponeerd onder nummer 942. Bureau Zuijdgeest.

Art. 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen en overeenkomsten.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Bureau Zuijdgeest slechts wanneer dit ondubbelzinnig en schriftelijk is overeengekomen.

Art. 2 Offertes, opdrachten, wijziging, annulering
1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. Een opdrachtgever heeft bij koop op afstand volgens de wet veertien kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de opdrachtgever een opdracht ongedaan maken. De opdrachtgever hoeft niet aan te geven waarom hij een opdracht annuleert.
3. Bureau Zuijdgeest is aan een offerte gebonden nadat het bureau deze, door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend, heeft terugontvangen. Maakt de offerte melding van een voorschot dan is Bureau Zuijdgeest pas aan de offerte gebonden als de opdrachtgever dit voorschot heeft betaald.
4. Een opdrachtgever kan een overeenkomst met Bureau Zuijdgeest alleen met instemming van Bureau Zuijdgeest schriftelijk wijzigen of annuleren. Indien Bureau Zuijdgeest instemt met wijziging dan zijn de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. Een opdrachtgever kan een overeenkomst met Bureau Zuijdgeest alleen met instemming van Bureau Zuijdgeest schriftelijk annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de e-mail of fax.
Bij annulering van in-company trainingen worden tot vier weken voor de aanvang van de training alleen voorbereidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de aanvang van de training wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee weken voor de aanvang van de training wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Annulering van deelname aan trainingen met open inschrijving is kosteloos tot vier weken voor het begin van de training. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de aanvang van de training wordt 35% van de volledige trainingsprijs in rekening gebracht. Wie vanaf twee weken voor de startdatum annuleert of meldt een deel van de training te moeten missen is 65% van het volledige trainingsbedrag verschuldigd. Bureau Zuijdgeest kan in zulke gevallen aanbieden een oplossing te zoeken maar is daar niet aan gehouden.
6. Bij annulering van deelname aan een training met open inschrijving kan de oorspronkelijke deelnemer zich – alleen voor de volle duur van de training – door een andere deelnemer laten vervangen.
7. Bureau Zuijdgeest behoudt zich het recht voor inschrijvingen te annuleren wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt of er te weinig aanmelding zijn binnengekomen. Ingeschreven deelnemers ontvangen dan hun betaling retour.

Art. 3 Prijzen, aanpassing cursusprijs
1. Bureau Zuijdgeest behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen en tarieven na afloop van ieder kalenderkwartaal te wijzigen als zich veranderingen voordoen in loon of andere kosten. Bureau Zuijdgeest verplicht zich de opdrachtgever van voorgenomen wijzigingen tijdig in kennis te stellen.
2. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de cursisten, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing aan onvoorziene omstandigheden kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan Bureau Zuijdgeest in zijn offerte heeft aangegeven. In dat geval heeft Bureau Zuijdgeest het recht de cursusprijs aan de feitelijke situatie aan te passen. Bureau Zuijdgeest verplicht zich de opdrachtgever van voorgenomen aanpassingen tijdig in kennis te stellen.

Art. 4 Aansprakelijkheid
1. Bureau Zuijdgeest verricht zijn diensten naar beste weten en kunnen. Onder normale omstandigheden worden de eindtermen van trainingen gehaald. Toch kunnen de medewerkers van Bureau Zuijdgeest fouten maken en de opdrachtgever daarmee schade berokkenen.
2. Bureau Zuijdgeest aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door grove schuld of boze opzet bij het verrichten van diensten. 3. Bureau Zuijdgeest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden, lacunes en dergelijke in teksten die het van de opdrachtgever voor het verrichten van diensten ontvangt.. Bureau Zuijdgeest heeft geen verplichtingen teksten op juistheid of volledigheid te onderzoeken.
4. De opdrachtgever is gehouden Bureau Zuijdgeest te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, waaronder kosten, schaden en renteverlies voortvloeiend uit onjuistheden, lacunes en dergelijke als bedoeld hiervoor onder lid 3.
5. Bureau Zuijdgeest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de accommodatie waarin het in opdracht trainingen verzorgt.

Art. 5 Termijnen.
1. Bureau Zuijdgeest houdt zich zo strikt mogelijk aan de termijn die het voor het verrichten van zijn diensten met de opdrachtgever is overeengekomen. Van een fatale termijn is geen sprake, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Bureau Zuijdgeest is niet tot enige schadevergoeding wegens het overschrijden van een niet-fatale termijn gehouden, wat ook de reden van die overschrijding is. Overschrijding van de niet-fatale termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of verzaking van een verplichting jegens bureau Zuijdgeest.
2. Dit artikel is ook van toepassing als bureau Zuijdgeest voor het verrichten van diensten moet beschikken over teksten van de opdrachtgever maar die in het bezit krijgt op een moment dat het – naar het oordeel van Bureau Zuijdgeest – redelijkerwijs niet meer de overeengekomen termijn in acht kan nemen.
3. Dit artikel is ook van toepassing op een termijn voor overdracht van goederen, zoals cursusmateriaal.

Art. 6 Deelname aan cursussen.
1. Bureau Zuijdgeest meent dat zijn trainingen optimaal zijn te geven bij een minimum en een maximum aantal deelnemers. Bureau Zuijdgeest mag daarom verlangen van de opdrachtgever dat dit minimum of maximum aantal deelnemers ook werkelijk wordt gehaald.
2. Indien het minimum of maximum aantal deelnemers om welke reden dan ook niet of niet meer wordt gehaald is Bureau Zuijdgeest gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever verplicht een bedrag ter grootte van 25% van het totaal overeengekomen bedrag aan schadevergoeding te betalen; bureau Zuijdgeest behoudt daarbij het recht op verdere vergoeding van kosten, schaden, renteverlies en gederfde winst.
3. Indien een deelnemer niet aan een training kan deelnemen dan is de vervanging door een gelijkwaardige deelnemer steeds toegestaan.
4. Bureau Zuijdgeest is gerechtigd om een deelnemer de toegang tot de training te weigeren wegens vertoning van, naar het oordeel van Bureau Zuijdgeest, zodanig gedrag dat daardoor een goed verloop van de verdere training wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt.

Art. 7 Niet-toerekenbare tekortkoming; ontbinding.
1. Wordt Bureau Zuijdgeest bij de uitvoering van de overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen dan heeft Bureau Zuijdgeest het recht om zonder rechterlijke tussenkomst naar eigen keuze:
– de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
– de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen. Bureau Zuijdgeest heeft dit recht ongeacht of het de volledige opdracht of een deel van de opdracht verhinderd is uit te voeren, en ongeacht of het tijdelijk of definitief is verhinderd dat te doen. Bureau Zuijdgeest heeft dit recht zonder dat het is verplicht voor kosten of diensten, ten behoeve van de opdrachtgevers gemaakt of verricht, terug te betalen. De laatste dient de opdrachtgever te allen tijde te betalen.
2. Bureau Zuijdgeest stelt de wederpartij zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen veertig dagen nadat de niet toerekenbare tekortkoming zich heeft voorgedaan, in kennis van de keuze.
3. Een verhindering wordt geacht definitief te zijn indien deze dertig dagen heeft geduurd.
4. Onder niet-toerekenbare tekortkoming verstaan we elke omstandigheid waaronder de opdrachtgever redelijkerwijs niet meer van Bureau Zuijdgeest kan verlangen dat het de overeenkomst naleeft.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting voldoet, alsmede in geval van overlijden, faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, onderbewindstelling, curatele of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever heeft Bureau Zuijdgeest het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Bureau Zuijdgeest houdt zijn verdere rechten, hoeft geen schade te vergoeden en hoeft niet terug te betalen wat de opdrachtgever al heeft betaald.
6. In voornoemde gevallen is iedere vordering die Bureau Zuijdgeest op de opdrachtgever heeft of uit welken hoofde ook zal verkrijgen dadelijk en ineens opeisbaar.

Art. 8 Klachtenprocedure
Klachten over trainingen dienen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Zuijdgeest.
De klachten, die altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld, worden zorgvuldig onderzocht. Na intern onderzoek ontvangt de klager binnen vier weken schriftelijk bericht over de ontvankelijkheid van de klacht. Mocht er een langere termijn gewenst zijn, dan wordt klager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bureau Zuijdgeest geeft hierbij aan binnen welke nieuwe termijn de klager een reactie kan verwachten. Bureau Zuijdgeest doet uitspraak over de oplossing van de klacht.
Indien beide partijen niet tot een bevredigende oplossing komen, wordt een klachtencommissie ingeschakeld, bestaand uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens Bureau Zuijdgeest en een lid aan te wijzen door deze twee leden samen. De uitspraak van deze klachtencommissie is bindend voor alle partijen, die hiervan schriftelijk op de hoogte zullen worden gebracht.
De klachten en de afhandeling worden geregistreerd en bewaard gedurende één kalenderjaar.

Art. 9 Betalingen
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of enige korting, binnen 21 (eenentwintig) dagen na declaratiedatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. De termijn van 21 (eenentwintig) dagen is een fatale termijn. De opdrachtgever is na het verstrijken van deze termijn in verzuim.
2. Bureau Zuijdgeest is te allen tijde, zelfs na aanvang van zijn diensten, gerechtigd voldoende zekerheid voor betaling te verlangen door een voorschot of anderszins.
3. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening van enige terugvordering.
4. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde declaratie ontheffen de opdrachtgever nooit van de verplichting de overige posten binnen de aangegeven termijn te betalen.
5. Bij niet-tijdige betaling is Bureau Zuijdgeest gerechtigd tot een rente van 1% van het declaratiebedrag voor elke maand of gedeelte van een maand ingaande op het tijdstip van de opeisbaarheid van het declaratiebedrag.
7. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkele feit van niet-tijdige voldoening aan zijn verplichtingen.

Art. 10 Terbeschikkinggestelde goederen
1. Ten aanzien van de goederen die Bureau Zuijdgeest door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, neemt Bureau Zuijdgeest de zorg in acht die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
2. Enige handeling zoals bijvoorbeeld gebruik, bewaring, bewerking, vervoer en verzending van goederen die aan Bureau Zuijdgeest zijn toevertrouwd, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de goederen tegen het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging waardoor ook veroorzaakt. Deze verzekeringen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 11 Eigendom; Geheimhouding
1. Bureau Zuijdgeest behoudt zich voor het recht het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door hem vervaardigde cursusmateriaal alsmede op de door hem verstrekte gegevens, ontwikkelde acties, ideeën, ontwerpen en stukken hoe ook genaamd.
2. Bureau Zuijdgeest zal als volgt als auteursrechthebbende worden vermeld: “c 20.. Bureau Zuijdgeest Taalvaardigheidstrainingen. Alle rechten voorbehouden.”
3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om cursusmateriaal, gegevens, acties, ideeën, ontwerpen en stukken hoe dan ook genaamd en op welke wijze of uit welken hoofde dan ook verkregen, aan derden over te dragen, over te brengen, dan wel door druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen of te doen vermenigvuldigen.
4. Gegevens en teksten, binnen de opdracht aan Bureau Zuijdgeest verstrekt, kan Bureau Zuijdgeest vrijelijk aanwenden om zijn diensten te verrichten. Voor het overige behandelt Bureau Zuijdgeest dergelijke teksten vertrouwelijk en brengt het ze alleen ter kennis van derden als de opdrachtgever daar geen bezwaar tegen heeft.

Art.12 Beperkingen voor de opdrachtgever in de bevoegdheid overeenkomsten – waaronder arbeidsovereenkomsten – te sluiten. Boetebeding.
1. De opdrachtgever verbindt zich geen overeenkomsten – waaronder begrepen arbeidsovereenkomsten – te sluiten met als wederpartij de medewerker van Bureau Zuijdgeest, tenzij Bureau Zuijdgeest hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Bureau Zuijdgeest kan aan zijn toestemming voorwaarden of tijdsbepalingen verbinden en is gerechtigd voor zijn toestemming een geldelijke vergoeding te vragen.
2. Deze geldelijke vergoeding bedraagt in geval van indiensttreding van de medewerker van Bureau Zuijdgeest het bedrag dat Bureau Zuijdgeest door die indiensttreding aan omzet derft. Deze vergoeding bedraagt ten minste Eur 12.500 (twaalfduizendvijfhonderd euro).
3. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met zijn verplichtingen op grond van dit artikel verbeurt hij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete groot Eur 12.500 (twaalfduizendvijfhonderd euro). Bureau Zuijdgeest behoudt daarbij het recht op verdere vergoeding van kosten, schaden, renteverlies en gederfde winst.

27 juni 1994, geactualiseerd op 18 februari 2019
drs. P.J.M. Zuijdgeest

Print Friendly, PDF & Email